dissabte, 4 de desembre de 2010

Això els passa per usar el Google Earth

Això els passa per usar el Google Earth


Els iranians que examinaven imatges del Mehrabad International Airport, un dels aeroports de Teheran, amb el programa Google Earth van tenir un cobriment quan van veure una Magen David* - símbol de l'odiat enemic Estat d'Israel - al sostre d'una de les terminals d'aquest aeroport. L'aeroport va ser construït abans de la revolució islàmica i de la pressa de poder per part dels aiatol·làs per enginyers israelians en una època en què les relacions de Pèrsia -- llavors es deia així l'actual Iran -- i Israel eren bones, cosa que va canviar amb l'arribada al poder dels clergues xiïtes. De tot això fa més de 30 anys i no se n'havien adonat fins ara que en el sostre d'una de les seves terminals hi havia una Magen David*. Ha calgut que examinessin imatges del Google Earth per adonar-se, i això succeeix en un aeroport, un lloc amb molts aparells que volen, i en aquests 30 anys ningú ho havia vist. Podeu veure aquestes imatges si teniu el Google Earth i escriviu Mehrabad International Airport. Imagino que Ahmadinejad deu estar enfilant-se per les parets, potser si ho hagués fet per les teulades hauria vist una Magen David* immensa (veure les fotos), pobret, sembla que les autoritats ja han donat l'ordre d'eliminar aquest símbol. Com ho faran?. No ho sé. Imaginem que decideixen omplir de formigó els espais i augmenten el pes que acaba caient, o que decideixen destruir la Magen David* però aquesta a més de l'aspecte simbòlic serveix per reforçar l'estructura i quan l'eliminen cau. Això els passa per usar la tecnologia del Google Earth per mirar el seu país, si es limitessin a escoltar els últims èxits d'Ahmadinejad no tindrien aquests ensurts.
Magen David*: Estrella de David


Esto les pasa por usar el Google Earth

Los iraníes que examinaban imágenes del Mehrabad International Airport, uno de los aeropuertos de Teherán, con el programa Google Earth tuvieron un cubrimiento cuando vieron una Magen David * - símbolo del odiado enemigo Estado de Israel - el techo de una de las terminales de este aeropuerto. El aeropuerto fue construido antes de la revolución islámica y de la toma de poder por parte de los ayatolás por ingenieros israelíes en una época en que las relaciones de Persia - entonces se llamaba así el actual Irán - e Israel eran buenas, lo que cambió con la llegada al poder de los clérigos chiítas. De todo esto hace más de 30 años y no se habían dado cuenta hasta ahora que en el techo de una de sus terminales había una Magen David *. Ha sido necesario que examinaran imágenes de Google Earth para darse cuenta, y esto sucede en un aeropuerto, un lugar con muchos aparatos que quieren, y en estos 30 años nadie lo había visto. Podéis ver estas imágenes si tiene el Google Earth y escriba Mehrabad International Airport. Imagino que Ahmadineyad estará trepando por las paredes, quizás si lo hubiera hecho por los tejados habría visto una Magen David * inmensa (ver las fotos), pobrecito, parece que las autoridades ya han dado la orden de eliminar este símbolo . ¿Como lo harán?. No lo sé. Imaginemos que deciden llenar de hormigón los espacios y aumentan el peso que acaba cayendo, o que deciden destruir la Magen David * pero esta además del aspecto simbólico sirve para reforzar la estructura y cuando la eliminan cae. Esto les pasa por usar la tecnología de Google Earth para mirar su país, si se limitaran a escuchar los últimos éxitos de Ahmadineyad no tendrían estos sustos.

Magen David *: Estrella de David


This happens by using Google Earth


The Iranians who examined images of the Mehrabad International Airport, an airport in Tehran, with the Google Earth program had a covering when they saw a Magen David * - symbol of the hated enemy state of Israel - the roof of one of the terminals of the airport. The airport was built before the Islamic revolution and the taking of power by the Ayatollah by Israeli engineers in an era in which relations of Persia - now called the current and Iran - and Israel were good, something that changed with the advent to power of Shiite clerics. All this for over 30 years and had not realized until now that the roof of one of its terminals had a Magen David *. It was necessary to examine images from Google Earth to realize, and this happens at an airport, a place with many flying devices, and in these 30 years no one had seen. You can see these images if you have Google Earth and type Mehrabad International Airport. I imagine that Ahmadinejad should be climbing the walls, maybe if I had done to the roofs would have seen a huge Magen David * (see photos), poverty, it seems that the authorities have already given the order to eliminate this symbol . How do you make?. I do not know. Suppose you decide to fill the spaces and concrete
increases the weight just falling, or deciding to destroy the Magen David * but that in addition to the symbolic aspect serves to reinforce the structure and remove when the cache. This happens by using Google Earth technology to watch their country, whether limited to listening to Ahmadinejad's recent success would not have these worries.

*Magen David: Star of David

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada